Zamknij
Produkty
EVOLUNA I-SIZE 2

Bezpieczna pozycja leżąca w aucie

CRUISERFIX 3

Perfekcyjnie dopasowany do dziecka

EVOLUTION PRO 2

Komfort i pełna ochrona pasażera

GUARDIANFIX 3

Wygodne rozwiązanie w podróży

ISOFIX BASE 2

Maksimum bezpieczeństwa w aucie

Warunki gwarancji

1. Gwarantem jest 4kraft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Tatrzańskiej 1/5, 60-413 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378767, NIP: 7811861679 (dalej: „Gwarant”).

2. Niniejsza gwarancja (dalej: „Gwarancja”) obejmuje produkty marki Kiddy zakupione i użytkowane w krajach członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem ich terytoriów zamorskich1, (dalej: „Produkty”). Niniejszy Program oferowany jest konsumentom, którzy zakupili produkty Kiddy wyłącznie do celów prywatnych (dalej: „Konsument”). Poza niniejszą ograniczoną Gwarancją produkty objęte są ustawową rękojmią.

3. Gwarant udziela gwarancji na wypadek niezgodności Produktów ze specyfikacją wskazaną w umowie lub ofercie. Gwarancja nie ma zastosowania, jeżeli Produkty były używane niezgodnie z ich instrukcją obsługi lub przeznaczeniem.

4. Niezależnie od niniejszej Gwarancji, Konsumentowi przysługują ustawowe uprawnienia gwarancyjne, które nie są w żaden sposób ograniczone niniejszą Gwarancją.

5. Niniejsza Gwarancja obowiązuje przez okres 2 lat i rozpoczyna się w momencie dostarczenia Produktu do Konsumenta.

6. Niniejsza Gwarancja dotyczy wszystkich Produktów Kiddy.

7. W przypadku stwierdzenia w okresie trwania Gwarancji niezgodności Produktów ze specyfikacją wskazaną w umowie lub ofercie, Produkt zostanie naprawiony bezpłatnie lub wymieniony na nowy, według wyłącznego uznania Gwaranta.

8. Niniejsza gwarancja jest niezbywalna, dlatego tylko pierwotny Konsument może dochodzić praw z niej wynikających.

9. W przypadku stwierdzenia w okresie trwania Gwarancji niezgodności Produktów ze specyfikacją wskazaną w umowie lub ofercie, reklamację z tytułu niniejszej Gwarancji należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem www.kiddy.com. Po przesłaniu formularza, reklamacja jest weryfikowana przez Dział Obsługi Klienta. Wszystkie zgłoszenia są rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie. Konsument jest informowany o numerze przypisanym do zgłoszenia i otrzymuje instrukcje dalszego postępowania.

10. Konsument może zgłosić reklamację w sposób inny, niż wskazany w powyższym pkt 9. (np. bezpośrednio przez e-mail lub telefonicznie). W takich przypadkach reklamacje będą przekierowywane do Działu Obsługi Klienta. Ze względu na niestandardową procedurę reklamacyjną, czas rozpatrywania tego typu reklamacji zawsze ulegnie wydłużeniu.

11. Niniejsza Gwarancja obejmuje usługę w systemie door-to-door. Kurier odbiera od Konsumenta wadliwy Produkt i dostarcza go do Działu Serwisu Gwaranta. Po naprawieniu Produkt jest odsyłany do Konsumenta. Usługa ta jest bezpłatna.

12. W przypadku wysyłki Produktu przez Konsumenta na własny koszt, nie przysługuje mu zwrot kosztów przesyłki.

13. Konsument jest zobowiązany do dostarczenia Produktu w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu, ze wszystkimi akcesoriami (jeśli dotyczy). Konsument ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku użycia opakowania zastępczego lub nieodpowiedniego zabezpieczenia Produktu. Na życzenie Konsumenta Gwarant udzieli instrukcji co do prawidłowego sposobu pakowania Produktów.

14. Standardowo wady Produktu wykryte w okresie Gwarancji będą usuwane bezpłatnie, w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 14 dni roboczych od otrzymania przez Gwaranta Produktu do naprawy.

15. Termin naprawy zgodnie z pkt 14. może ulec wydłużeniu o czas potrzebny na zamówienie wymaganych części zamiennych, jednak w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni roboczych. W takich przypadkach Konsument zostanie poinformowany o przedłużeniu czasu potrzebnego na naprawę oraz o przewidywanym terminie zakończenia obsługi reklamacji.

16. Gwarant zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminów, o których mowa w pkt 14. i 15. w przypadku okoliczności wynikających z wystąpienia siły wyższej

17. Jeżeli naprawa wymaga wymiany części, wadliwe części, które zostały wymienione, zostaną zutylizowane przez Gwaranta. Części zamienne użyte do naprawy mogą być wyprodukowane przez innego producenta, o ile są co najmniej równoważne pod względem technicznym.

18. Jeżeli naprawa i/lub wymiana części jest niemożliwa, wówczas Gwarant ma prawo wymienić reklamowany Produkt na nowy, wolny od wad, jeżeli jest on jeszcze w produkcji lub w posiadaniu Gwaranta. W pozostałych przypadkach zostanie dokonana wymiana na Produkt podobny , o przynajmniej takich samych parametrach i o cenie nie niższej niż cena reklamowanego Produktu w momencie zakupu przez Konsumenta.

19. Jeżeli zgłoszona wada nie jest objęta Gwarancją, koszty naprawy ponosi Konsument. Przed podjęciem jakichkolwiek działań Konsument zostanie poinformowany o kosztach naprawy, która zostanie zrealizowana dopiero za wyraźną zgodą Konsumenta.

20. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

a) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub konserwacji – w tym między innymi uszkodzeń mechanicznych Produktów powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania lub konserwacji;

  • należy zapoznać się z instrukcją użytkowania i konserwacji Produktu zawartą w instrukcji obsługi Produktu;

b) uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym montażem, instalacją lub demontażem Produktów i/lub akcesoriów;

  • należy zapoznać się ze wskazówkami użytkowania i montażu Produktu w instrukcji obsługi Produktu;

c) uszkodzeń wynikających z niewłaściwej konserwacji, pielęgnacji i przechowywania;
d) uszkodzeń spowodowanych normalnym zużyciem lub wynikających w inny sposób z normalnego starzenia się materiałów;
e) uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, pożaru, kontaktu z cieczą, działania siły wyższej itp.;
f) Produktów, które zostały zmodyfikowane w celu zmiany funkcji lub cech bez pisemnej zgody Gwaranta;
g) Produktów z usuniętymi lub nieczytelnymi numerami seryjnymi;
h) uszkodzeń powstałych w wyniku użycia elementów lub produktów innych firm – w tym, ale nie wyłącznie: uchwytów na kubki, parasolek, reflektorów i dzwonków;
i) Produktów odkupionych od pierwotnego właściciela lub będących w posiadaniu osób innych niż pierwotny właściciel;

21. Niniejsza Gwarancja nie dotyczy roszczeń dotyczących parametrów technicznych Produktu, jeżeli są one zgodne z instrukcją Gwaranta lub innymi dokumentami określającymi parametry techniczne Produktu.

22. Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód następczych.

23. Niniejsza Gwarancja podlega prawu polskiemu z zastrzeżeniem wyłączenia konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

24. Nieważność któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

25. Gwarant oferuje opcjonalny program 10-letniej gwarancji, który zastępuje niniejszą gwarancję dla wszystkich uczestników programu. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem: https://kiddy.com/10-lat-gwarancji/

26. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres e-mail: pomoc@kiddy.com.

27. W przypadku reklamacji Produktów spersonalizowanych przez producenta na życzenie Konsumenta, Gwarant nie będzie mógł wymienić spersonalizowanych części lub całych Produktów na analogicznie spersonalizowane. Spersonalizowane części i/lub Produkty zostaną zastąpione częściami i/lub Produktami podstawowymi.

1 W szczególności: Azory, Madera, Wyspy Kanaryjskie, francuskie departamenty zamorskie, Wyspy Alandzkie, Athos, Ceuta, Melilla, Helgoland, Büsingen am Hochrhein, Campione d’Italia i Livigno.