Zamknij
Produkty
EVOLUNA I-SIZE 2

Bezpieczna pozycja leżąca w aucie

CRUISERFIX 3

Perfekcyjnie dopasowany do dziecka

EVOLUTION PRO 2

Komfort i pełna ochrona pasażera

GUARDIANFIX 3

Wygodne rozwiązanie w podróży

ISOFIX BASE 2

Maksimum bezpieczeństwa w aucie

Regulamin Programu „SAFE CAR SEAT”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. [Organizator] Organizatorem Programu „SAFE CAR SEAT” (dalej jako „Program”) jest 4Kraft sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000378767, posiadająca nr NIP: 7811861679, REGON 301679527.
  2. [Czas i Zasięg Programu] Niniejsza Program dotyczy produktów marki Kiddy zakupionych i używanych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem terytoriów zamorskich, w szczególności: Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich, departamentów zamorskich Francji, Wysp Alandzkich, Athos, Ceuty, Melilli, Helgolandu, Büsingen am Hochrhein, Campione d’Italia i Livigno oraz na terytorium  Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z wyłączeniem brytyjskich terytoriów zamorskich, w szczególności: Falklandów, Bermudów i Kajmanów, (zwanych dalej: produktami”). Program jest oferowany konsumentom, którzy zakupili produkty Kiddy do użytku prywatnego („konsumenci bezpośredni”).
  3. [Produkty objęte Programem] Programem objęte są wszystkie modele fotelików znajdujące się w ofercie Organizatora, zakupione na terenie wskazanym w punkcie powyżej, przez okres 6 (sześciu) lat liczonych od dnia zakupu, zwane dalej „fotelikami”.
  4. [Cel Programu] Celem Programu jest promocja produktów marki Kiddy i zagwarantowania jak najlepszej obsługi konsumentom bezpośrednim.
  5. [Korzyści płynące z udziału w Programie] Korzystając z Programu Uczestnik otrzymuje możliwość dokonania zwrotu fotelika powypadkowego oraz nabycie fotelika nowego, wolnego od wad, pod warunkiem spełnienia wymogów opisanych w Regulaminie.
  6. [Uczestnicy Programu] W Programie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, które:
   • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
   • są konsumentami w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego,
   • posiadają miejsce zamieszkania na terytorium zdefiniowanym w pkt 1.2.,
   • dokonały zakupu jednego z fotelików i są ich pierwszymi właścicielami oraz
   • posiadają dowód zakupu w postaci kopii paragonu albo faktury VAT oraz spełniają warunki uczestnictwa określone w Regulaminie,
   • zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,

    (dalej jako „Uczestnicy”).
  7. [Regulamin] Niniejszy regulamin (zwany „Regulaminem”) stanowi podstawę Programu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Programie, jak również określa prawa i obowiązki uczestników Programu oraz prawa i obowiązki Organizatora. Treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kiddy.com. Uczestnicy Programu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu Organizator będzie uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programu. W szczególności, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia z Programu Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE, ZGŁOSZENIE
  1. Warunki uczestnictwa w Programie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
  2. Udział w Programie jest całkowicie dobrowolny.
  3. Wydanie nowego fotelika w ramach Programu nastąpi pod warunkiem kumulatywnego spełnienia następujących kryteriów:
   1. Uczestnik brał udział w wypadku / kolizji drogowej / zdarzeniu drogowym, podczas którego fotelik był poprawnie zamontowany w jego samochodzie (isofix, pasy),
   2. dalsze użytkowanie fotelika przez dziecko, które wcześniej korzystało z fotelika powypadkowego jest uzasadnione ze względu na wiek, wzrost, wagę dziecka,
   3. Uczestnik zgłosił udział w Programie w terminie 30 dni od zajścia wypadku / kolizji drogowej / zdarzenia drogowego poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem www.kiddy.com;
   4. do formularza zgłoszeniowego Uczestnik dołączył następujące dokumenty:
    • dowód zakupu fotelika (paragon/ faktura VAT),

     oraz jedno z poniższych:
    • dokumentacja zdjęciowa z miejsca wypadku / kolizji drogowej / zdarzenia drogowego (uwzględniającej wygląd fotelika i uszkodzenia pojazdów) w którym Uczestnik brał udział,
    • kopia protokołu policyjnego z wypadku / kolizji drogowej / zdarzenia drogowego w którym Uczestnik brał udział, zawierającego wzmiankę o obecności w aucie poprawnie zamontowanego fotelika,
    • kopia zgłoszenia szkody komunikacyjnej do ubezpieczyciela zawierającego wzmiankę o obecności w aucie Uczestnika poprawnie zamontowanego fotelika;
   5. Uczestnik dobrowolnie poda dane, o których mowa w pkt 4.6. Regulaminu, niezbędne dla wystawienia deklaracji podatkowej PIT-8C .
  4. W przypadku, jeżeli materiały o których mowa w pkt 2.3. ppkt 4) lit. b-d powyżej zawierają dane osobowe osób trzecich, powinny one zostać zanonimizowane przez Uczestnika (np. poprzez zasłonięcie danych / wizerunku innych uczestników zdarzenia).
  5. W formularzu należy podać następujące dane:
   • imię i nazwisko Uczestnika;
   • adres e-mail;
   • numer telefonu (opcjonalnie);
   • adres na który ma zostać wysłany nowy fotelik;
   • model fotelika który brał udział w zdarzeniu;
   • numer seryjny fotelika (o ile jest możliwy do odczytania);
   • data zakupu fotelika;
   • data i miejsce wypadku / kolizji / zdarzenia drogowego;
  6. Uczestnik może wziąć udział w Programie wielokrotnie, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w Regulaminie. To samo zdarzenie nie może stanowić podstawy do dokonania kilku zgłoszeń udziału w Programie.
 3. ROZPATRZENIE ZGŁOSZENIA
  1. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego oraz kompletu wymaganych dokumentów Organizator dokonuje szczegółowej analizy zgłoszenia.
  2. Organizator rozpatruje zgłoszenie w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia doręczenia wiadomości drogą elektroniczną. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany w formie wiadomości email skierowanej na adres wskazany uprzednio przez Uczestnika.
  3. Organizator ma prawo wezwać Uczestnika do uzupełnienia niezbędnej dokumentacji w przypadku zgłoszenia niekompletnego, posiadającego braki. W takim przypadku termin na rozpatrzenie zgłoszenia biegnie od dnia uzyskania przez Organizatora kompletnego zgłoszenia.
  4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, Uczestnik otrzyma instrukcje dotyczącą warunków zwrotu uszkodzonego Fotelika.
  5. Decyzja Organizatora następuje w oparciu o analizę przesłanego zgłoszenia. W przypadku otrzymania zgłoszenia niekompletnego (pomimo uprzedniego wezwania o którym mowa w pkt 3.3. powyżej), Organizator zastrzega sobie możliwość pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.
 4. ZASADY WYMIANY FOTELIKA
  1. Warunkiem wymiany fotelika na nowy jest uprzedni zwrot fotelika powypadkowego na rzecz Organizatora. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, Organizator zleca odbiór uszkodzonego fotelika ze wskazanego adresu. W tym wypadku Uczestnik nie ponosi z tego tytułu kosztów transportu. Natomiast jeżeli kupujący dobrowolnie na swój koszt wyśle uszkodzony fotelik z pominięciem udziału Sprzedawcy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów transportu.
  2. Organizator dokona utylizacji fotelika, który brał udział w wypadku bądź kolizji drogowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Wymiana fotelika powypadkowego na nowy następuje na taki sam model w kolorze dostępnym u Organizatora z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku danego modelu w ofercie Organizator ma prawo dokonać wymiany na model najbardziej odpowiadający pierwotnym parametrom fotelika powypadkowego oraz wiekowi, wadze i wzrostowi dziecka. Wysyłka nowego fotelika następuje na koszt Organizatora.
  4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego odpowiadającego wartości fotelika, nowego fotelika lub udzielonego rabatu.
  5. Uczestnik ma prawo odmówić przyjęcia zaproponowanego fotelika, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.
  6. Wartość wydanego fotelika stanowić będzie dla Uczestnika przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm., dalej „Ustawa PIT”) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z przepisami ustawy o PIT. W terminie do końca lutego następnego roku podatkowego (art. 42 Ustawy PIT) Organizator doręczy Uczestnikowi stosowną informację na formularzu PIT-8C. W tym celu przed wydaniem fotelika Uczestnik zostanie poproszony o podanie danych w celu sporządzenia deklaracji podatkowej PIT-8C, tj. numeru PESEL, daty urodzenia, adresu zamieszkania oraz nazwy właściwego urzędu skarbowego.
 5. REKLAMACJE
  1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Programu należy zgłaszać w formie pisemnej na adres 4Kraft sp. z o.o., ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań lub w formie elektronicznej na adres email: pomoc@kiddy.com z dopiskiem „Reklamacja”.
  2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres email, dokładny opis naruszenia / nieprawidłowości będącej przedmiotem reklamacji.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia. O decyzji Uczestnik zostanie powiadomiony w takiej samej formie w jakiej dokonał zgłoszenia reklamacji lub na piśmie. Decyzja Organizatora jest ostateczna.
  4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego przed miejscowo właściwym sądem powszechnym.
 6. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator.
  2. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie: – art. 6 ust. 1 (f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej „RODO”) w celu:
   • rozpatrzenia zgłoszenia i wysłania odpowiedzi na zgłoszenie,
   • zapewnienia pełnej obsługi, w tym rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych,
   • wysyłki nowego fotelika,
   • obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
   • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług oraz działu obsługi klienta,
   • statystycznym.

    – art. 6 ust. 1 (c) RODO w celu:
   • wystawienia oraz doręczenia formularza PIT-8C zgodnie z przepisami Ustawy PIT;
   • przechowywania dokumentacji podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do momentu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie oraz do momentu zakończenia procesu rozpatrywania zgłoszenia. Po udzieleniu odpowiedzi na zgłoszenie, dane mogą być przechowywane maksymalnie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą być podnoszone wobec Organizatora i jakie mogą mu przysługiwać wobec Uczestnika lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę Organizator przetwarza do momentu odwołania wyrażonej zgody. Dane osobowe niezbędne w celu wystawienia przez Organizatora deklaracji PIT-8C przetwarzane będą przez Organizatora przez okres wyznaczony przepisami obowiązującego prawa, tj. nie krócej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
  4. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszenia do Programu jest dobrowolne z zastrzeżeniem, że brak podania danych uniemożliwi Organizatorowi rozpatrzenie zgłoszenia. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne oraz nie ma wpływu na proces rozpatrywania zgłoszenia, może jednak przyspieszyć ten proces oraz ułatwić dostarczenie przesyłki. Podanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia przez Organizatora formularza PIT-8C jest dobrowolne z zastrzeżeniem, iż w przypadku nieuzyskania od Użytkownika wszystkich danych wymaganych przepisami obowiązującego prawa w zakresie przygotowania wskazanego formularza podatkowego wymiana fotelika powypadkowego na nowy nie będzie możliwa.
  5. W trakcie dokonywania zgłoszenia do Programu każdemu Uczestnikowi udostępnia się klauzulę informacyjną. Uczestnik potwierdza zapoznanie się z ww. klauzulą.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
  2. Materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają postanowienia Regulaminu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Programu, w tym również treści Regulaminu w trakcie jego trwania oraz do przerwania Programu w dowolnym momencie z każdych przyczyn, przy czym odbędzie się to bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw nabytych przez Uczestników. Organizator ma obowiązek poinformowania Uczestników o zmianie Regulaminu z 14 – dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem komunikatu dostępnego na stronie internetowej www.kiddy.com.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Programie na każdym etapie poprzez złożenie stosownego oświadczenia przesłanego na adres email: pomoc@kiddy.com bądź adres korespondencyjny: 4Kraft sp. z o.o., ul. Tatrzańska 1/5, 60-413 Poznań.
  5. Program nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 65 ze zm.)
  6. Regulamin Programu wszedł w życie w dniu 27.12.2018. Aktualny tekst jednolity regulaminu wchodzi w życie z dniem xx.xx.2021